Regulamin konkursu „Wygraj opaskę Huawei”
Organizowanego przez: Aurelum – Łukasz Miłkowski

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Aurelum – Łukasz Miłkowski ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz, NIP: 9680992412
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/aurelum.instalacje.fotowoltaiczne (zwanej dalej“Fanpage”)

Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć
skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
6. Konkurs trwa od 29.12.2020 do 1.01.2021 do godziny: 23:00
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 2.01.2021 za pośrednictwem FanPage.
8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega: wymienieniu w komentarzu do postu 10 powodów by zainstalować fotowoltaikę w 2021 roku.
11. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.
10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej trafny i kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest: opaska Huawei Band 4 oraz 500 zł rabatu na zakup instalacji fotowoltaicznej z falownikiem Huawei w firmie Aurelum – Łukasz Miłkowski
12. Nagrodę można odebrać osobiście na ul. Fabrycznej 1 w Kaliszu lub może zostać przesłana pocztą.
13. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31 maja 2021 roku. Po tym terminie nagroda traci ważność.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.