Program Mój Prąd to sygnowana przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bezzwrotna dotacja na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej. Rządowe wsparcie precyzyjnie wpisują się w trend aranżowania Polski nowoczesną, ekologiczną oraz racjonalną ekonomicznie. To inicjatywa zastępowania tradycyjnej energetyki konwencjonalnej (jak węgiel kamienny, gaz ziemny czy ropa naftowa) źródłami energii odnawialnej, alternatywnej  (pozyskiwanymi np. z wiatru, wody czy Słońca).

Pierwsza edycja rządowego programu Mój Prąd trwała od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku. Znalazła ona wieloaspektowy oddźwięk, społeczną aprobatę oraz, co najważniejsze, liczne grono beneficjentów. Sukces udokumentowany został w liczbach: ponad 27 tysięcy wykonanych instalacji fotowoltaicznych, blisko 132 miliony złotych rozdysponowanych w ramach dofinansowania oraz zredukowanie o około 122 tysięcy ton emisji CO² na przestrzeni roku. Aspekt wymierny zasłużenie wzbudził podziw i zdopingował do kontynuowania programu subwencjonowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Mój Prąd 2020

Druga edycja trwa od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 roku (bądź do chwili, gdy rozdział istniejących środków ulegnie wyeksploatowaniu). Uwzględniając wspomnianą popularność oraz atrakcyjność programu, nie warto nadmiernie odraczać momentu złożenia wniosku. Choć nabór wystartował relatywnie niedawno, należy mieć na uwadze ewentualność wyczerpania się rządowej dotacji przed grudniową datą graniczną.

Uczestnikiem programu może zostać każda osoba fizyczna, która produkuje energię elektryczną w zakresie własnych wymogów (potrzeb na tzw. cele mieszkaniowe) oraz zawarła  umowę kompleksową, czyli łączącą sprzedaż i dystrybucję wygenerowanego prądu z OSD – Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (przypisany terytorium zakład energetyczny, jak Enea, Energa, Tauron czy PGE). Powyższe uzgodnienie normuje i porządkuje wszelkie aspekty związane z wprowadzeniem do sieci elektroenergetycznej energii wyprodukowanej dzięki systemom fotowoltaicznym.

Z uwarunkowań technicznych należy zaakcentować, iż rozpiętość mocy instalacji fotowoltaicznej obligatoryjnie nie może być mniejsza niż 2 KW i większa niż 10 kW.

Procedura pozyskania dofinansowania jest transparentna oraz przejrzysta. Szkicowo można ją podzielić na następujące fazy:

  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – panele, inwertery, okablowanie, urządzenia montażowe itd.; nie uwzględnia się rozbudowy czy modyfikacji już istniejącej instalacji
  • zainstalowanie przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (definitywną jest tutaj data: po 23.07.2019; wcześniejsze montaże czy przyłączenia bezwzględnie wykluczają z możliwości ubiegania się o rozpatrywane subsydia)
  • podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci energetycznej – przytaczana już umowa kompleksowa z OSD
  • złożenie wniosku między 13.01.2020 a 18.12.2020 – można tego dokonać zarówno przez Internet, jak i tradycyjnie w formie papierowej. Metoda elektroniczna bazuje na posiadaniu profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu, dzięki którym logujemy się na stronach gov.pl i wypełniamy niezbędne formularze. Metoda stacjonarna to bezpośrednia wizyta w warszawskiej placówce NFOŚiGW lub dostarczenie do niniejszej wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami) opatrzonym własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy drogą pocztową lub kurierem.
  • oczekiwanie na decyzje odnośnie złożonego wniosku – konstruktywne opinia wraz z werdyktem i punktacją zostaną dostarczone drogą mailowa. Uczestnik programu ma możliwość kontrolowania online etapu, na którym znajduje się rozpatrywanie wniosku. Co ważne, wnioski ocenione odmownie bądź zdyskwalifikowane z powodu nieprawidłowości można złożyć powtórnie, oczywiście wcześniej uporawszy się ze wskazanymi uchybieniami.

Mój Prąd – moje korzyści i beneficja

Intratność rządowej inicjatywy przejawia się w szczególności w wymiarze oferowanego  wsparcia. To przede wszystkim niebagatelne subsydiowanie aż do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznych (jak zakup, montaż – wykonanie instalacji, odbiór i jej uruchomienie),  nie więcej niż 5 000zł. Dotacja ta jest oczywiście bezzwrotna i dotyczy jednego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie jest uwzględnianie w rozliczaniu podatku PIT (zwolnienie z podatku dochodowego). Warto skorzystać natomiast z ulgi termomodernizacyjnej, która stanowi odliczenie od podatku wszelkich poniesionych wydatków inwestycyjnych, które nie zostały objęte dotacją (nie spełniają kryteriów kosztów kwalifikowanych).

Nienagannie i prawidłowo, czyli kierunek po-moc

Całe przebieg i formalności związane ze złożenie wniosku o dofinansowanie nie powinny nastręczać nadmiernych trudności. Przede wszystkim należy być metodycznym, skrupulatnym i uważnym. Ze statystyk wynika, iż szereg popełnianych błędów czy nieprawidłowości spowodowany jest raczej prozaiczną nieuwagą czy kolokwialnym zagapieniem w wypełnianu formularzy, niż niewiedzą bądź nieznajomością zagadnienia. Dlatego warto zasygnalizować kilka nieścisłogennych przestrzeni:

  • niepoprawna data sfinansowanie inwestycji, czyli płatność za mikroinstalację odbyła się przed granicznym 23 lipca 2019 roku (wcześniej, niż zakomunikowano o programie Mój Prąd) – w myśl sentencji lex retro non agit, prawo nie działa wstecz, wszelkie postulaty są tutaj naturalnie bezpodstawne
  • brak świadectwa o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które jest tożsame z oznaką sfinalizowania inwestycji
  • brak klauzuli informacyjnej RODO – dotyczy głównie Wnioskodawców składających podania droga tradycyjną, którzy nie zakreślają zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • niekompletne zestawienie wymaganych załączników

Mój Prąd – Nasz Dom

XXI wiek to czas intensyfikowania dążeń wykorzystywania energii alternatywnej. Technologia z każdą chwilą jest coraz tańsza i doskonalsza, dostęp do niej przestaje być zarezerwowany wyłącznie dla nielicznych. Upowszechniają się standardy i strategiczne rozwiązania.

Wiele czynników może nas napędzać. Troska i dbałość o nasze zdrowie czy dobre samopoczucie. Idea zrównoważonego rozwoju, czyli koncepcją polegającą m.in. na równowadze ekologicznej i ochronie środowiska. Bezdyskusyjne i niekwestionowane względy ekonomiczne, determinujące wysokość opłat ponoszonych za domową energię elektryczną. Inspiracji jest wiele i są zróżnicowane. Ważne, iż świadomość rentowności OZE jest rozbudzana i propagowana na terytorium całego kraju, w Europie i na świecie.

Województwo wielkopolskie jest jednym z liderów pod względem liczby przyznanego bezzwrotnego wsparcia na rzecz mikroinstalacji. Społeczny dowód słuszności? Z pewnością wielce nobilitującym jest fakt, iż dokładamy swoje (nomen omen) ogniwo do samowystarczalności naszego regionu, czyniąc go jeszcze lepszym miejscem do życia.

Zachęcamy zatem do skorzystania z programu Mój Prąd oraz zapoznania się z naszą ofertą. Masz pytania bądź wątpliwości? Nie wahaj się, skonsultuj to z Aurelum!